Algemene voorwaarden Millennial Mindset

1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van of met Millennial Mindset en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.


2. Bedrijfsomschrijving

Millennial Mindset is onderdeel van de Grote Vriendelijke Gids en is een zelfstandig werkend bedrijf voor coaching, training en advies.


3. Definities

3.1. Opdrachtnemer: Raoul Eggen/Millennial Mindset.

3.2. Opdrachtgever: de wederpartij van Opdrachtnemer, te weten de werkgever of particuliere client.

3.3. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 BW tussen de Opdrachtnemer en Opdrachtgever op basis waarvan de Opdrachtnemer werkzaamheden zal verrichten tegen betaling door Opdrachtgever.


4. Offertes

4.1 Offertes van de Opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie die door Opdrachtgever zijn verstrekt. Opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten alle essentiële informatie voor opzet, uitvoering en afronding van de opdracht heeft verstrekt.

4.2 Door de Opdrachtnemer uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend en hebben een gestanddoening termijn van na 30 dagen, tenzij anders aangegeven.

4.3 Indien een opdracht, geheel of gedeeltelijk, op basis van nacalculatie wordt geoffreerd, dienen de geoffreerde prijzen slechts als richtprijs. de daadwerkelijk door de Opdrachtnemer gewerkte uren, alsmede de daadwerkelijk door de Opdrachtnemer gemaakte kosten zullen worden doorberekend. Zijn vooraf geen tarieven overeengekomen, dan worden de tarieven bepaald op grond van de bij Opdrachtnemer gebruikelijke prijs. 

4.4 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn de prijzen in de offertes exclusief BTW. 


5. Totstandkoming van de Overeenkomst

5.1 Een Overeenkomst komt tot stand nadat de Opdrachtnemer de opdracht heeft aanvaard of bevestigd, dan wel indien de Opdrachtnemer is begonnen met de uitvoering van de werkzaamheden.

5.2 Eventuele later gemaakte aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen binden de Opdrachtnemer slechts, indien en voor zover deze door de Opdrachtnemer schriftelijk zijn bevestigd.


6. Uitvoering van de Overeenkomst

6.1 Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar zijn beste inzicht vermogen uitvoeren. Daarbij handelt Opdrachtnemer in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap.

6.2 Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting jegens de Opdrachtgever; nooit een resultaatverplichting.

6.3 Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit zal altijd in overleg met de Opdrachtgever geschieden.

6.4 De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. 

6.5 Opdrachtnemer verleent zijn diensten niet exclusief voor opdrachtgever. Dat wil zeggen met uitsluiting van andere (potentiële) klanten dan Opdrachtgever, zijn diensten verleent c.q. voor Opdrachtgever werkzaamheden verricht.

6.6 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Opdrachtnemer kenbaar behoorde te zijn.


7. Annulering

7.1 Bij afzeggingen van individuele trainingen, advies-, en coaching gesprekken door Opdrachtgever binnen 24 uur voor aanvang van een gesprek, wordt 50% van de gesprekskosten in rekening gebracht bij de Opdrachtgever.

7.2 Annulering trainingen: Tot 1 maand voor de aanvang van de training is deze kosteloos. Daarna is 50% van het totaalbedrag verschuldigd aan de Opdrachtnemer. Als u binnen 2 weken voor de aanvang van de

training annuleert dan is het volledige investeringsbedrag verschuldigd.

7.3 De Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor afspraken kosteloos af te zeggen of te verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van familie of dierbare, waardoor de Opdrachtnemer de opdracht niet naar behoren kan uitvoeren.


8. Betalingsvoorwaarden

8.3 Facturen dienen uiterlijk 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan inclusief BTW en op de door Opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening. Facturatie geschiedt telkens per maand, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Opdrachtnemer is gerechtigd facturen digitaal te verstrekken.

8.2 Bij niet tijdige betaling is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is, ook zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling, vanaf de vervaldatum een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke rente. Indien Opdrachtnemer zijn vordering op Opdrachtgever ter incasso uit handen geeft, is Opdrachtgever alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten welke met incasso gemoeid zijn, verschuldigd.

8.3 Opdrachtgever dient eventuele bezwaren tegen de factuur van Opdrachtnemer binnen twee weken na factuurdatum aan Opdrachtnemer schriftelijk kenbaar te maken, bij gebreke waarvan Opdrachtgever geacht wordt te hebben ingestemd met de hoogte van het factuurbedrag.


9. Duur en beëindiging

9.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. Indien de Overeenkomst met de Opdrachtnemer is aangegaan ter uitvoering van een nader omschreven project, eindigt zij van rechtswege met de voltooiing van dat project, zonder dat daarvoor enige opzegging noodzakelijk is.

9.2 Wanneer de duur van de Overeenkomst vooraf wordt vastgesteld, geschiedt dit in de offerte en na aanvaarding hiervan door Opdrachtgever. Vroegtijdige beëindiging kan alleen indien partijen dit in onderling overleg zijn overeengekomen.

9.3 Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst dien overeenkomstig aanpassen.

9.4 Opdrachtnemer heeft het recht de Overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien Opdrachtgever niet in staat is gebleken binnen de afgesproken termijn aan zijn financiële verplichtingen te voldoen.

9.5 Opzegging van een opdracht voor onbepaalde tijd door één van de partijen geschiedt door middel van aangetekend schrijven tegen het einde van de maand en met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste 1 maand.


10. Aansprakelijkheid

10.1 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor directe schade of indirecte schade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die de Opdrachtgever heeft genomen, al dan niet in overleg met

de Opdrachtnemer.

10.2 Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, diens eigen gedrag, en de consequenties hiervan, zowel tijdens de tijd die Opdrachtgever en Opdrachtnemer gezamenlijk doorbrengen als daarna.

11. Geheimhouding

11.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun opdracht van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Indien Opdrachtnemer derden inschakelt bij de uitvoering van de Overeenkomst, zal zij deze derden tot een gelijke geheimhouding verplichten.

11.2 Opdrachtnemer verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

11.3 In het geval van dreigend gevaar voor zowel Opdrachtgever als voor de samenleving of bepaalde personen, behoudt Opdrachtnemer zich het recht toe relevante informatie te verstrekken aan bevoegde personen of instanties als hiermee het gevaar kan worden voorkomen. Als persoon, vallend onder de Nederlandse wet, is het de plicht van de Opdrachtnemer om activiteiten, welke in strijd zijn met de wet aan de hiervoor bedoelde autoriteiten te melden. 


12. Eigendomsbehoud

12.1 Alle door Opdrachtnemer geleverde en uitgeleende zaken, daaronder eventueel mede begrepen testen, kaarten, spellen, schetsen, software, boeken, tekeningen, oefeningen, presentaties enz., blijven (intellectueel) eigendom van Opdrachtnemer. Dergelijke zaken zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Opdrachtgever voor het doel waarvoor deze zaken zijn verstrekt. Deze mogen niet door hem/haar zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaargemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht.12.2 De Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

12.3 In de uitvoering van deze overeenkomst worden geen (intellectuele) eigendomsrechten aan Opdrachtgever overgedragen


13. Afwikkeling van geschillen

13.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Opdrachtnemer partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

13.2 De rechter in de vestigingsplaats van Opdrachtnemer is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen.

13.3 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.